• Αρχική
 • Χρήσιμες Συνδέσεις
 • Επικοινωνία
 • (14  Φεβρουαρίου 2014)

  Δ.Τ. - Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης για το Μέτρο 112 ‘’Εγκατάσταση Νέων Γεωργών'’

  (more…)


   
   
   
   

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

  ΑΡΘΡΟΝ 1ον

  ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
  Ιδρύεται στην πόλη Λάρισα Σύλλογος με την επωνυμία ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ με έδρα την Λάρισα

  ΑΡΘΡΟΝ 2ον

  ΣΚΟΠΟΙ : Σκοποί του Συλλόγου είναι :

  1. Η συμβολή στην πρόοδο της Γεωπονικής Επιστήμης για την πληρέστερη ανάπτυξη της Γεωργίας της χώρας και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.
  2. Η μελέτη και έρευνα των γεωργοοικονομικών δυνατοτήτων της χώρας – ιδιαίτερα του νομού – με βάση τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης και τεχνικής με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των αγροτών και του λαού γενικότερα.
  3. Η παροχή κάθε βοήθειας στα μέλη του Συλλόγου εκείνα, που με την δράση τους συντελούν στην παραγωγή των σκοπών του Συλλόγου και στην αναγνώριση από την Πολιτεία και την Κοινωνία της σπουδαιότητας της αποστολής του γεωπόνου στην πρόοδο και την ευημερία των αγροτών και της χώρας γενικότερα.
  4. Η επαγγελματική μόρφωση και η οικονομική και κοινωνική προαγωγή του αγροτικού πληθυσμού.
  5. Η προστασία, η προαγωγή και ενίσχυση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των γεωπόνων.
  6. Ο συντονισμός των εκδηλώσεων , ενεργειών και δραστηριοτήτων των μελών του Συλλόγου , ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα σκοπών, απόψεων και κατευθύνσεων για τα ειδικά και γενικά ζητήματα, που απασχολούν τον γεωπονικό κλάδο.
  7. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της χώρας, καθώς και της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού γενικά.
  8. Η προστασία και διεύρυνση των ελευθεριών και όλων των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού.

  ΑΡΘΡΟΝ 3ον

  1. Η έκδοση περιοδικού και η σύσταση γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων.
  2. Οι διαλέξεις, τα δημοσιεύματα, ραδιοτηλεοπτικές ομιλίες, υπομνήματα, μελέτες για την διαφώτιση της πολιτείας και της κοινής γνώμης και του αγροτικού πληθυσμού ειδικότερα.
  3. Η οργάνωση γεωπονικών συνεδρίων και συσκέψεων, στα οποία θα καλούνται να μετέχουν, όταν είναι απαραίτητο, εκπρόσωποι της πολιτείας και των κομμάτων της Βουλής και διάφοροι επιστημονικοί, συνεταιριστικοί και αγροτικοί παράγοντες και εκπρόσωποι, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα αγροτικά και γεωπονικά προβλήματα με έμφαση σΆ αυτά του θεσσαλικού χώρου και ειδικότερα του νομού Λάρισας.
  4. Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου.
  5. Η συνεργασία και ο συντονισμός των προσπαθειών με τις διάφορες γεωργοκτηνοτροφικές, δασικές, κτηνιατρικές και αλιευτικές οργανώσεις και τα συνδικαλιστικά όργανα των αγροτών με σκοπό την λύση και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
  6. Η συνεργασία με τα αντίστοιχα σωματεία άλλων κλάδων και η ίδρυση μαζί τους κοινών οργανώσεων ή γραφείων συντονισμού.
  7. Η οργάνωση εκδρομών εκπαιδευτικής ή ψυχαγωγικής μορφής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
  8. Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του συλλόγου στις διάφορες εκδηλώσεις, παραστάσεις, επιτροπές, συσκέψεις, συνέδρια και σε συνεργασία με τους διάφορους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, συνεταιριστικές οργανώσεις, συλλόγους και σωματεία για την από κοινού αντιμετώπιση τοπικών ή περιφερειακών προβλημάτων.
  9. Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες γεωπονικές, γεωτεχνικές και λοιπές οργανώσεις κι κάθε άλλο μέσο, που είναι πρόσφορο για να πετύχουν οι σκοποί του Συλλόγου.

  ΑΡΘΡΟ 4ον

  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  Τα μέλη του συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα.

  Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι των Ανωτάτων Γεωπονικών Σχολών της χώρας ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το κράτος, που κατοικούν μόνιμα ή εργάζονται στον νομό Λάρισας.
  2. Για να γίνει ένας γεωπόνος μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ. μαζί με αντίγραφον πτυχίου, προκειμένου δε για πτυχιούχους εξωτερικού βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.στη αίτηση θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, τίτλος σπουδών, έτος λήψεως πτυχίου, τόπος και χρόνος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, υπηρεσία, που υπηρετεί ή επάγγελμα, που εξασκεί και διεύθυνση εργασίας. Η έγκριση της εγγραφής από το Δ.Σ. είναι υποχρεωτική στην πρώτη τακτική συνεδρίασή του από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 1 & 2. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα γίνεται το αργότερο 48 ώρες πριν από την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης. Σε περίπτωση, που το Δ.Σ. αρνηθεί την εγγραφή σαν μέλος του Συλλόγου κάποιου προσώπου, που έχει ή όχι τα προσόντα του άρθρου 4 παράγραφος 1 και 2 με δικαιολογημένη απόφαση, που περιέχεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη εγγραφή του στον σύλλογο με αίτηση απευθυνόμενη προς την γενική συνέλευση μέσω του Δ.Σ. τακτική ή έκτακτη, που θα αποφασίσει οριστικά. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από την Γενική Συνέλευση ο αιτών γίνεται τακτικό μέλος του συλλόγου από την ημέρα, που κατέθεσε την αίτησή του προς το Δ.Σ., αφού βέβαια εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ( εγγραφή – συνδρομές )

  Β. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

   

  Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν  με απόφαση του Δ.Σ., που επικυρώνεται στην πρώτη μετά απ΄ αυτή  Γενική Συνέλευση άτομα, που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην Γεωπονική επιστήμη, στην Γεωργική οικονομία γενικότερα και πρωτοστάτησαν στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού πληθυσμού. Τα πρόσωπα αυτά μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και καλούνται πάντα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

   ΑΡΘΡΟΝ 5ον

   ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ

   1.     Διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. από την δύναμη του Συλλόγου κάθε μέλος, που καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του για 6 μήνες και αφού μετά την πάροδο αυτήν ειδοποιηθεί  εγγράφως για την υποχρέωσή του και παρέλθουν 20 μέρες. Η  επανεγγραφή του μπορεί να γίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ., επικυρώνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση να καταβληθούν το δικαίωμα εγγραφής και όλες οι οφειλόμενες συνδρομές. Σ΄ αυτήν την Γενική Συνέλευση στερείται το δικαίωμα του λέγεσθαι.

  2.     Επίσης κάθε μέλος, που παραβαίνει το παρόν καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή αντιτίθεται προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή συμπεριφέρεται  με τρόπο, που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Γεωπονικού κλάδου. Η διαγραφή γίνεται  μετά από  εισήγηση του Πειθαρχικού  Συμβουλίου προς το οποίο θα γίνει πρόταση μέσω του Δ.Σ. από αριθμό μελών τουλάχιστον ίσον προς το 1/20 μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία  43 παρόντων μελών. Η διαγραφή μπορεί να αρθεί με  απόφαση νέας  Γενικής  Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης μετά από πάροδο 6 μηνών με την αυτή πλειοψηφία και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου  ισχύοντος στην προκειμένη περίπτωση  το άρθρο 5 παράγραφος 1.

   

   ΑΡΘΡΟΝ 6ον

   ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

   Τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι :

   1.      Η  Γενική  Συνέλευση  των μελών του

  2.      Το  Διοικητικό  Συμβούλιο αυτού

  3.      Η  Εξελεγκτική Επιτροπή

  4.      Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

   

   ΑΡΘΡΟΝ  7ον

   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   Οι  Γενικές  Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

   Τακτική Γενική Συνέλευση

   1.     Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Την ακριβή ημερομηνία σύγκλησης και τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης  καθορίζει το Δ.Σ. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ., ο  ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος και ανακοινώνεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Εκλογές για τα όργανα του Συλλόγου διενεργούνται στο πρώτο τρίμηνο των ανά  διετία τακτικών εκλογών της Π.Ο.Σ.Γ. ταυτόχρονα με όλους τους Συνδέσμους ή συλλόγους της χώρας. Η παραπάνω παράγραφος ισχύει από 1.1.1989

  2.     Η κάθε δεύτερο χρόνο τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει και την εκλογή των νέων οργάνων του συλλόγου.

  3.     Το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλεί η Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει 15 μέρες  πριν χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο ( έγγραφη γνωστοποίηση σ΄ όλα τα μέλη και ανακοίνωση μέσω τοπικού τύπου, υποχρεωτική θυροκόλληση) την ακριβή μέρα και ώρα , τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνελεύσεως. Στην Ημερήσια Διάταξη μπορούν να εγγραφούν θέματα προτεινόμενα από το 1/20 των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά από έγγραφη ανακοίνωσή τους προς το Δ.Σ. μια τουλάχιστον μέρα πριν αναγγελθεί η σύγκλιση της συνελεύσεως. Στην  ανακοίνωση σύγκλισης της συνελεύσεως  περιλαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα, που προτάθηκαν έγκαιρα  και κανονικά κατά την διάταξη , που καθορίζει το Δ.Σ. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να προτείνουν θέματα για συζήτηση εφόσον  εγκριθούν από την Γενική συνέλευση μετά από θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

  4.     Την έναρξη των εργασιών κάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που ανακοινώνει τον κατάλογο των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι την στιγμή, που θα αρχίσει η ανάγνωσή του. ακολουθεί η καταμέτρηση των παρόντων για να διαπιστωθεί η απαρτία. Η τακτική Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται  το ½ του αριθμού των μελών, που τακτοποίησαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον Σύλλογο. Αν  δεν διαπιστωθεί απαρτία, συγκαλείται  νέα  Γενική  Συνέλευση  εντός 8 ημερών με ημερομηνία  καθοριζομένη  στην ίδια πρόσκληση. Θεωρείται ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται  σε απαρτία , όταν παρίσταται τουλάχιστον  το ¼ του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών.

  5.     Μετά την ανάγνωση του καταλόγου  των δικαιουμένων  ψήφου μελών  εκλέγεται προεδρείο, που αποτελείται από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο και δύο πρακτικογράφους. Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία  και απαιτείται απλή πλειοψηφία  (  ½+1  ) των παρόντων μελών. Εάν δεν συγκεντρώσει κανένας την απαραίτητη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων. Η αντικατάσταση μελών του προεδρείου γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

  6.     Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη, που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου με μυστική ή φανερή ή με ανάταση του χεριού ψηφοφορία. Τον τρόπο ψηφοφορίας τον καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

  7.     Η  Γενική  Συνέλευση αποφασίζει και ρυθμίζει σαν κυρίαρχο σώμα κάθε τι, που αφορά τον Σύλλογο και δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

   

  ΑΡΘΡΟΝ  8ον

   Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση

   1.     Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για  να  παρθούν αποφάσεις  για επείγοντα και σοβαρά  θέματα και για να εκλεγούν όργανα του συλλόγου στην περίπτωση, που παραιτήθηκαν, παύθηκαν  ή έπαυσαν να ασκούν τα καθήκοντά τους για  οποιοδήποτε  λόγο μέλη του Δ.Σ. αριθμού ανωτέρου των τριών  ( εάν είναι 7μελές ) ή των τεσσάρων ( εάν  είναι 9μελές ) ή δύο της Εξελεγκτικής Επιτροπής  εφόσον έχουν εξαντληθεί τα αναπληρωματικά μέλη. Τα εκλεγόμενα  όργανα ή μέλη αυτών καλύπτουν το υπόλοιπο της θητείας εκείνων, που αντικατέστησαν.

  2.     ΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτοδικαίως ή στην περίπτωση αδυναμίας του σχηματισμού απαρτίας από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο  ή Γενικό Γραμματέα ή από τον εκπροσωπούντα τα εναπομείναντα μέλη.

  3.     Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε 20 μέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. , αν  ζητηθεί από το 1/20 του συνολικού αριθμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αίτηση είναι έγκυρη, όταν περιλαμβάνει τα προς συζήτηση επείγοντα θέματα ή τους λόγους, που  καθιστούν αναγκαία την σύγκλισή  της.

  4.     Για την διαδικασία σύγκλησης, την διεύθυνση των εργασιών της, την λήψη αποφάσεων κ.α. ισχύουν, όσα αναφέρονται και για την τακτική Γενική Συνέλευση.

     ΑΡΘΡΟΝ  9ον

   Καταστατική  Γενική  Συνέλευση

   1.     Συγκαλείται με σκοπό να ληφθούν αποφάσεις για την  τροποποίηση του καταστατικού. Η  σύγκληση γίνεται κατά το άρθρο 7 παράγραφος 3 ή μετά από αίτηση του ½ του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών και εφόσον έχουν  εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στον Σύλλογο. Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις των οποίων ζητείται η τροποποίηση και σε περίληψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

  2.     Η Καταστατική  Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται τα 3/5 του αριθμού των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον σύλλογο. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση εντός 8 ημερών με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής για την επίτευξη απαρτίας.

  3.     Οι  αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

  4.     Για όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες ειδικές διατάξεις, που αφορούν την Καταστατική Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι παράγραφοι των άρθρων , που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες  Γενικές Συνελεύσεις.

   

  ΑΡΘΡΟΝ  10ον

   Διοικητικό  Συμβούλιο

   1.     Ο Σύλλογος  διοικείται από 9 μελές Δ.Σ., που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και έχει διετή θητεία.

  2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Αν η συγκρότηση σε σώμα καθυστερήσει πάνω από 45 ημέρες  προκηρύσσονται νέες εκλογές. Μετά από αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο ενός μέλους του Δ.Σ. γίνεται νέα κατανομή των θέσεων, όπως προηγούμενα.

  3.     Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με το καταστατικό του και τις γενικότερες διατάξεις των συνδικαλιστικών δημοκρατικών κανόνων, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

  4.     Το Δ.Σ. συγκροτεί προσωρινές και μόνιμες επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για την μελέτη και καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων του Συλλόγου και γενικά αποφασίζει για κάθε ενέργεια, που προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου.

  5.     Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου σε τακτική συνεδρίαση μία τουλάχιστον φορά κάθε 15νθήμερο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή  όταν τούτο ζητηθεί από 3 μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να επιληφθεί επειγόντων ζητημάτων.

  6.     Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τα 4 ( αν είναι 7μελές ) ή 5 ( αν είναι 9μελές ) τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του αριθμού των παρισταμένων μελών του Δ.Σ ( ½ + 1 ). Σε περιπτώσεις ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες γίνονται φανερά. Μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία γίνεται, όταν ζητηθεί αιτιολογημένα από ένα μέλος του Δ.Σ.

  7.     Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο πρόεδρος και σε θέματα διαδικασίας αποφαίνεται το προεδρείο ( Π.Α.Γ.Γ. ). Τον  Πρόεδρο αντικαθιστά, όταν  απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος και εκείνον το Πρεσβύτερο μέλος του Δ.Σ. Τις συνεδριάσεις μπορούν να παρακολουθούν και να παίρνουν μέρος όλα τα μέλη του συλλόγου.

  8.     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται αυτού, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με το υπόλοιπο προεδρείο την ημερήσια διάταξη, καλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πάσης φύσεως έγγραφα και εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου, αρχής ή τρίτου, αν  σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει αποφασίσει διαφορετικά τα Δ.Σ.

  9.     Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες και μετέχει στο προεδρείο.

  10. Ο Γ. Γραμματέας  τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πάσης φύσεως έγγραφα, θεωρεί τα χρηματικά  εντάλματα, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλάγει την σφραγίδα και τηρεί  με τον Ταμία το Μητρώο των μελών.

  11. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και διαχείριση  των χρημάτων και κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων και τα προβλεπόμενα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό του Συλλόγου. Ο ισολογισμός και τα τηρούμενα διαχειριστικά βιβλία υποβάλλονται για έλεγχο στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τηρεί ΄όλα τα βιβλία του Ταμείου και κρατεί ένα ποσό δέκα χιλιάδων δραχμών για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου και τα υπόλοιπα τα καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όπου κρίνεται  ότι συμφέρει περισσότερο. Για την ανάληψη ποσού από τα κατατεθειμένα απαιτείται εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. προς τον Ταμία υπογραφομένη από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.

    ΑΡΘΡΟΝ  11ον

   Εξελεγκτική  Επιτροπή

   1.     Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η  θητεία της συμπίπτει  με εκείνη του Δ.Σ.

  2.     Ασκεί ετήσιο οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο και συντάσσει έκθεση, η οποία βρίσκεται στην διάθεση του συλλόγου και ανακοινώνεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

  ΑΡΘΡΟΝ  12ον

   

   

  Πειθαρχικά  παραπτώματα – Ποινή – Διαδικασία

   1.     Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται :

  ·          Η Ασυμβίβαστη προς την Επιστημονική αξιοπρέπεια κοινωνική διαγωγή.

  ·         Η επιδίωξη αθέμιτου πλουτισμού σε βάρος  της κοινωνίας.

  ·         Η μη συμμόρφωση προς του σκοπούς του Συλλόγου και το καταστατικό του.

  Οι Πολιτικές, θρησκευτικές και επιστημονικές πεποιθήσεις δεν αποτελούν    αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης.

   2.  Οι ποινές, που επιβάλλονται στα μέλη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες :

  ·         Επίπληξη

  ·         Έκφραση μομφής

  ·         Προσωρινή ή διαρκής στέρηση του δικαιώματος να εκλέξει και να εκλέγεται.

  ·         Πρόταση διαγραφής από τον Σύλλογο.

  Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

  3.     Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει 5 μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Ασκεί πειθαρχική δίωξη και επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή με απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαβαίνει γνώση σχετικά και συγκαλεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον 3 μέλη του μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις του Π.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σ περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται  η  εκδίκαση για να παραβρεθεί και το πέμπτο μέλος του συμβουλίου.

  4.     α. Καμία  ποινή δεν  επιβάλλεται και δεν αίρεται το δικαίωμα της απολογίας  του εναγομένου και της αντιμετώπισης της κατηγορίας του.

  β. Οι  αποφάσεις του Π.Σ  διαβιβάζονται  προς το Δ.Σ.,. του οποίου κοινοποιούνται προς τους ενδιαφερομένους..

  γ. Οι αποφάσεις  γίνονται τελεσίδικες μετά από 30 ημέρες από την κοινοποίησή τους εφόσον δεν κατατεθεί έφεση στο Δ.Σ.

  δ. Τυχόν εφέσεις για αποφάσεις του Π.Σ. συζητούνται στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία λειτουργεί και ως Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

  ΑΡΘΡΟΝ  13ον

  Πόροι του Συλλόγου

  Οι πόροι του Συλλόγου  είναι:

   1.     Το δικαίωμα  εγγραφής των μελών από 200 δραχμές.

  2.     Η μηνιαία συνδρομή των μελών από 100, που καταβάλλεται κατά τριμηνία και στην αρχή αυτής. Η συζήτηση της μηνιαίας συνδρομής  είναι δυνατό να αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη  με σχετική πλειοψηφία.

  3.     Οι εκούσιες προσφορές και δωρεές των μελών και κάθε τρίτου.

  4.     Οι ψυχαγωγικές ή άλλες εκδηλώσεις, που οργανώνει το Δ.Σ.

  5.     Τα έσοδα από την περιουσία του συλλόγου

  ΑΡΘΡΟΝ  14ον

   1.     Τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε., και του Π.Σ. εκλέγονται κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία και την αρχή της απλής αναλογικής.

  2.     Εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων  χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το κλάσμα και χωρίς να συνυπολογίζονται τα λευκά δια του αριθμού των μελών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. και του Π.Σ.

  3.     Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων γίνονται προς το Δ.Σ. μέχρι  και 48 ώρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία  υπάρχει θέμα εκλογών. Οι προτάσεις γίνονται ατομικά ή ομαδικά. Το Δ.Σ. μεριμνά για την εκτύπωση ικανού αριθμού ψηφοδελτίων ίδιου χρώματος και των αυτών διαστάσεων. Κάθε ψηφοδέλτιο φέρει στο πάνω μέρος την ένδειξη  “ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ.Σ.” και ακολουθεί η καταγραφή των ονομάτων των υποψηφίων. Από κάτω αναγράφεται η ένδειξη “ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  Ε.Ε.” και ακολουθεί η καταγραφή ονομάτων των  υποψήφιων. Από κάτω  αναγράφεται η ένδειξη “ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Π.Σ.” και ακολουθεί η καταγραφή των ονομάτων των υποψηφίων. Αν χρειάζεται να εκλεγούν και εκπρόσωποι του Συλλόγου  σε  δευτεροβάθμιες ενώσεις τα ονόματα των υποψηφίων καταγράφονται σε ιδιαίτερο τμήμα του ψηφοδελτίου.

  4.      Κάθε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τον αριθμό των υποψηφίων, που επιθυμούν να απαρτίσουν κοινό συνδυασμό. Ο αριθμός υποψηφίων του συνδυασμού δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των μελών, που εκλέγονται.

  5.      Τις αρχαιρεσίες διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γ. Σ.

  6.     Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώσει με σταυρό ονόματα υποψηφίων μέχρι και του αριθμού εκείνων, που εκλέγονται.

  7.     Η καταμέτρηση και η διαλογή γίνονται δημόσια. Αμέσως μετά την καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Σε περιπτώσεις ισοψηφιών γίνονται κληρώσεις.

  8.      Ο πρώτος επιτυχών του συνδυασμού, που πήρε τις περισσότερες ψήφους, καλεί μέσα σε μια εβδομάδα τους υπόλοιπους επιτυχόντες για να συγκροτηθούν σε σώμα, όπως καθορίζεται από το άρθρο 10  παράγραφος 2.

  ΑΡΘΡΟΝ  15ον

   Εσωτερικός κανονισμός Δ.Σ.

           Στο Δ.Σ, δίνεται το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό, που να διέπει την λειτουργία των γραφείων, την πρόσληψη προσωπικού και την αμοιβή του, τον  καταμερισμό της εργασίας των μελών του Συλλόγου κατά κλάδο, ιδιότητα, διανομή και υπηρεσία αυτών προς επίτευξη και ανάπτυξη των σκοπών του Συλλόγου χωρίς επί πλέον υποχρεωτική οικονομική επιβάρυνση των μελών.

  ΑΡΘΡΟΝ  16ον

  Τελικές  Διατάξεις

              Ο Σύλλογος  έχει σφραγίδα  στρογγυλή και φέρει κυκλικά τις λέξεις ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ και  στο κέντρο  το κεφάλι  της θεάς  Δήμητρας.

              Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου.

              Ο Σύλλογος διαλύεται, όταν τα μέλη του μειωθούν σε δέκα και κάτω και η περιουσία του περιέρχεται σε ομοειδή  Σύλλογο.

   

   

   

             

   

   

   

   
   

  • 6η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας

   24-27 Φεβρουαρίου 2014 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας


  (more…)

   
  | | | | | | |
  Copyright © 2007 -
  All rights reserved. Design & hosting by
  InfoPlus